Statut Koła

STATUT KOŁA NAUKOWEGO ENERGETYKÓW IGNIS

 

Artykuł I. Postanowienia ogólne

 • 1

Koło Naukowe przyjmuje nazwę Koło Naukowe Energetyków Ignis.

 • 2

Koło Naukowe działa przy Wydziale Energetyki i Paliw Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie.

 • 3

Koło ma prawo posługiwania się nazwą Koło Energetyków Ignis, skróconymi: KN Ignis i Ignis oraz własnym logo, którego projekt zatwierdza Walne Zebranie członków.

 

Artykuł II. Cele i zadania Koła

 • 1

Celami Koła są:

 • rozbudzenie zainteresowań pracą naukową i badawczą, samokształceniową i popularyzatorską w środowisku studenckim, w dziedzinie szeroko pojętej inżynierii cieplnej z uwzględnieniem systemów, maszyn i urządzeń energetycznych oraz zagadnień efektywności energetycznej;
 • kształtowanie umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów natury naukowo-technicznej związanymi z dziedzinami wymienionymi w punkcie 1;
 • rozwijanie współpracy pomiędzy studentami AGH i innych uczelni krajowych i zagranicznych oraz innymi organizacjami;
 • poszukiwanie innowacyjnych zastosowań dla obszarów zainteresowań wymienionych w punkcie 1;
 • wspieranie, upowszechnianie oraz promocja w środowisku uczelnianym oraz globalnym prac naukowych i projektów badawczych, których autorami będą członkowie KN Ignis.
 • 2

Koło realizować będzie swoje cele poprzez:

 • współprace z władzami Uczelni, Samorządem Studenckim oraz stowarzyszeniami i organizacjami, w szczególności z innymi kołami naukowymi, działającymi w uczelniach krajowych i zagranicznych;
 • prowadzenie przez członków Koła zespołowych i indywidualnych prac naukowo-badawczych oraz realizację projektów tematycznych;
 • organizowanie:
 1. a) wykładów,
 2. b) szkoleń,
 3. c) konferencji,
 4. d) spotkań dyskusyjnych,
 5. e) oraz innych imprez naukowych i kulturalnych.

Artykuł III. Członkowie Koła, ich prawa i obowiązki.

 • 1.
 1. Członkami Koła mogą zostać studenci wszystkich wydziałów Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie, którzy zaakceptują statut Koła.
 2. Członków Koła przyjmuje Zarząd Koła na ich wniosek, na podstawie deklaracji.
 3. O nabyciu i utracie praw członka decyduje Zarząd Koła.
 • 2

Członkowie Koła mają prawo: udziału we wszystkich formach działalności Koła, do wybierania i bycia wybieranym do Władz Koła, do głosowania, do zgłaszania wniosków i propozycji do Władz Koła, oceniania działalności Zarządu i jego członków, do odwoływania się od decyzji Zarządu do Walnego Zebrania, do głosu w głosowaniach dotyczących zmian statutu, oraz rozwiązania Koła.

 • 3

Członkowie Koła są zobowiązani do: przestrzegania postanowień Statutu i Władz Koła, aktywnego realizowania celów i wspierania działań Koła, godnego reprezentowania Koła w życiu uczelnianym i poza nim, uczestniczenia w zebraniach i spotkaniach (wymagane uczestnictwo na co najmniej połowie spotkań w danym roku akademickim).

 • 4
 1. Ustanie członkostwa następuje:
 • przez wystąpienie dobrowolne, zgłoszone pisemnie w dowolnym czasie;
 • przez wykluczenie;
 • wskutek wygaśnięcia uprawnień studenckich;
 • wskutek rozwiązania Koła.
 1. Zarząd Koła może wykluczyć członka z Koła z powodu: świadomego działania na szkodę Koła, nieprzestrzegania Statutu, rażącego nie wywiązania się z przyjętych wobec Koła zobowiązań, nieuczestniczenia w zebraniach. Zarząd podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów. Od uchwały Zarządu, w sprawie wykluczenia, przysługuje za pośrednictwem Zarządu odwołanie do najbliższego Walnego Zebrania Koła, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji Zarządu. Walne zebranie podejmuje uchwałę w tej sprawie bezwzględną większością głosów.
 2. W razie otrzymania odwołania, o którym mowa w ust. 2. Zarząd ma obowiązek zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie w terminie do 30 dni od daty otrzymania odwołania.

 

Artykuł IV. Struktura Koła

 • 1

Władzami Koła są:

 • Walne Zebranie
 • Zarząd Koła
 • 2

Zarząd wybierany jest spośród członków koła na Walnym Zebraniu. Zarząd Koła składa się z Prezesa Koła, Zastępcy Prezesa oraz członków dodatkowych, jeżeli tak ustali Walne Zebranie.

 • 3

Walne Zebranie jest najwyższą władzą Koła.

 • 4

Do kompetencji Walnego Zebrania należy: rozpatrywanie sprawozdań i decydowanie o absolutorium dla ustępującego Zarządu Koła, wybór członków Zarządu, uchwalanie zmian statutu, określenie kierunków pracy Koła, rozpatrywanie wniosków i propozycji zgłoszonych przez Zarząd i członków Koła, rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu dotyczących utraty członkostwa w Kole, podejmowanie uchwały dotyczącej rozwiązania się Koła.

 • 5
 1. W Walnym Zebraniu mają prawo uczestniczyć wszyscy członkowie Koła.
 2. Walne Zebranie powinno odbyć się co najmniej raz w roku. Wszyscy członkowie Koła powinni zostać poinformowani o terminach Walnego Zebrania z wyprzedzeniem, co najmniej siedmiodniowym.
 3. Zarząd zwołuje Walne Zebranie z własnej inicjatywy, na wniosek 30% członków lub na wniosek Opiekuna Koła.
 4. Zwołane w ten sposób Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał przy obecności przynajmniej połowy liczby członków. Zebranie zwołane w drugim terminie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 5. Uchwały na Walnym Zebraniu podejmowane są w głosowaniu jawnym z wyjątkiem spraw osobowych zwykłą większością głosów, chyba że przepisy lub niniejszy Statut stanowią inaczej.
 6. Uchwały podjęte na Walnym Zebraniu obowiązują wszystkich członków.

 

 

 • 6
 1. Wybór Zarządu odbywa się w tajnym głosowaniu bezwzględną (50% + 1) większością ważnie oddanych głosów na Walnym Zebraniu .
 2. Kadencja Zarządu trwa jeden rok.
 3. Liczebność Zarządu zostaje ustalona na 5 osób w tym:

            – Przewodniczący Zarządu

            – V-ce Przewodniczący

            – Członek Zarządu odpowiedzialny za Grupę ds. Organizacyjnych

            – Członek Zarządu odpowiedzialny za Grupę ds. Rozwoju

            – Członek Zarządu odpowiedzialny za Grupę ds. Promocji

 1. Wybory odbywają się w terminie wskazanym przez ustępujący Zarząd, nie wcześniej niż 1 czerwca i nie później niż 30 czerwca.
 • 7

Zarząd pracuje kolegialnie na posiedzeniach zwoływanych przynajmniej raz na miesiąc. Decyzje Zarządu, w formie uchwał, zapadają zwykłą większością głosów, przy obecności przynajmniej połowy liczby członków Zarządu w tym Przewodniczącego., chyba że niniejszy Statut stanowi inaczej.

 • 8
 1. Zarząd jest organem wykonawczym Koła. Pisma w imieniu Zarządu, również dotyczące spraw finansowych podpisuje Prezes Koła lub Zastępca.
 2. Zarząd Koła może upoważniać innych Członków Koła do dokonywania Czynności wymaganych w ust. 1.
 • 9

Do obowiązków Zarządu należą: kierowanie działalnością Koła, reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni i na zewnątrz, koordynacja pracy członków Koła, podejmowanie decyzji w sprawie członkostwa, zwoływanie Walnego Zebrania, zarządzanie majątkiem i funduszami Koła, rozpatrywanie spraw członkowskich zgodnie z postanowieniami niniejszego Statutu.

 • 10

Zarząd ustępujący jest zobowiązany do przedstawienia Walnemu Zebraniu sprawozdania z działalności za rok ubiegły.

 • 11

Uchwały organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są niezgodne z przepisami prawa, Statutem AGH lub Statutem Koła.

 • 12

Praca organów Koła ma charakter społeczny.

 

 • 13

Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze środków materialnych przekazanych przez organy Uczelni.

Artykuł V. Opiekun Naukowy Koła

 • 1

Opiekuna Naukowego Koła powołuje na wniosek Zarządu i za zgodą zainteresowanego Prorektor ds. Kształcenia.

 • 2

Opiekun Naukowy Koła sprawuje nadzór nad działalnością merytoryczną Koła Naukowego.

 • 3

Opiekunem Naukowym Koła może być pracownik naukowy lub naukowo-dydaktyczny Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 • 4

Prorektor ds. Kształcenia może odwołać Opiekuna Naukowego z pełnionej funkcji na jego pisemny wniosek.

Artykuł VI. Zmiana Statutu i rozwiązanie Koła

 • 1

Zmiana Statutu wymaga uchwały Walnego Zebrania podjętej większością 2/3 głosów przy obecności połowy uprawnionych do głosowania.

 • 2

Uchwałę w sprawie rozwiązania Koła podejmuje Walne Zebranie większością 2/3 głosów przy obecności przynajmniej połowy uprawnionych do głosowania.

 • 3

Wszelkie zmiany statutu wchodzą w życie w terminie zaproponowanym przez Zarząd Koła za zgodą Walnego Zebrania.

Statut